แชร์ต่อเลย!! โรงพยาบาลใดเรียกเก็บเงิน "ผู้ป่วยฉุกเฉิน" มีโทษตามกฎหมาย จ่ายจริง ปรับจริง!!!

ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ยิ่งเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินยิ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงที หากการรักษาถูกขัดขวาง อัตราการตายก็จะสูงขึ้น รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องนี้


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีเนื้อหาว่า…

กฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งต้องแสดงชื่อ

– รายการผู้ประกอบวิชาชีพ

– อัตราค่ารักษาพยาบาล

– ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่นแล้ว

– ค่ายาเวชภัณฑ์

และห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่แสดง

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มหลักเกณฑ์การดำเนินการของสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินอีกด้วย โดย สบส.ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งบังคับใช้ หากโรงพยาบาลใดเก็บเงิน ‘ผู้ป่วยฉุกเฉิน’ จะมีโทษตามกฎหมายทันที


สำหรับบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืน ได้มีการเพิ่มโทษหนักให้ขึ้นกว่าเดิม เพื่อป้องปรามการกระทำผิด ซึ่งก็คือ

1. การลักลอบเปิดสถานพยาบาลโดยมิได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกจากเดิมไม่เกิน 3 ปี เพิ่มเป็น 5 ปี หรือปรับเพิ่มจากเดิมไม่เกิน 6 หมื่นบาท เป็น 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. กรณีการเก็บค่ารักษาพยาบาล ยา และเวชภัณฑ์เกินกว่าที่แสดงไว้ที่ป้าย จากเดิมมีโทษปรับอย่างเดียวไม่เกิน 2 หมื่นบาท เปลี่ยนเป็นมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


นอกจากนี้ กฎหมายยังครอบคลุมโทษถึงผู้กระทำความผิดที่เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบการดำเนินงานของนิติบุคคล จนเป็นเหตุให้เกิดการกระทำผิด บุคคลนั้นจะต้องร่วมรับผิดชอบในความผิดนั้นด้วย

การปรับบทลงโทษให้รุนแรงมากขึ้น ก็มีขึ้นเพื่อให้คนไม่กล้าที่จะทำผิด และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไปนั่นเอง ซึ่งหวังว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะเกิดผลดีกับคนไทยทั้งประเทศนะคะ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: Thaijobsgov

ใส่ความเห็น